Universitatea de Vest din Timişoara  
Despre DPPD Despre DPPD Programe Programe Cercetare Cercetare
Acasă » Programe » Gradul I
Programe
Meniu
» Program de studii psihopedagogice
» Program postuniv. de studii psihopedagogice
» Echivalari OMECTS
» Gradul II
» Gradul I

Gradul I

Beneficiari: Profesori, Educatoare,învatatori,institutori,profesori pentru învatamântul preprimar ,primar secundar si secundar superior care au dreptul, potrivit legii, sa sustina examenele pentru obtinerea gradelor didactice.

Finalizare si certificare: Absolventul obtine certificat de acordare a gradului didactic.

Gradul I - SERIA 2015-2017

Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare

Cadrele didactice înscrise să susţină probele acestui examen în seria 2015-2017 vor depune, la centrul de perfecţionare D.P.P.D.- U.V.T., în perioada 16.01.2015-24.01.2015, fişele (se găsesc la documente utile-vezi mai jos) privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice.

Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidaţii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2015-2017 se va desfăşura pentru specializările, profesori (toate specializările) în data de 04.02.2015, învăţători/educatoare/institutori, educatori-învăţători învăţământ special , profesori P.I.P.P., în data de 03.02.2015 conform programării din tabelul ataşat la DOCUMENTE UTILE (programarea se va afisa după data de 28.01.2015)

Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I (Extras ANEXA 12)

Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie să fie o probă autentică de competenţă pedagogică, selectivă şi relevantă, menită să promoveze cadrele didactice care manifestă disponibilităţi pentru inovarea procesului de învăţământ, creativitate în mod de gândire şi acţiune pedagogică, rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă.

Continutul colocviului

Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii :

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice

Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

2.Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice pe care o implică elaborarea lucrării.

Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personal acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.

3.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare specific temei propuse.

Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile pedagogice-practice ale temei tratate.

Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific desemnat de instituţia de învăţământ- centru de perfecţionare care organizează examenul.
Conducătorul ştiinţific poate fi :
 • Pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special, antrenori şi cadre medicale cu studii superioare : profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie sau având specialitatea în care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială ori de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat în ştiinţele educaţiei ;
 • Pentru educataore/învăţători şi profesori din învăţământul preşcolar/primar : profesor universitar,conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, profesor din învăţământul liceal cu gradul I, având specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie sau având specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ al specializării de licenţă pedagogia învăţământului primar şi preşcolar , dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială ori de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar sau preşcolar ;
 • Pentru învăţători-educatori, învăţători itineranţi, institutori şi educatoare /institutori din învăţământulspecial : profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, ori un profesor cu gradul didactic I, având specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială, care predă în învăţământul special ori a participat ca formator în cadrul programelor de perfecţionare/formare continuă a personalului didactic din învăţământul special.

După susţinerea colocviului în termen de 10 zile candidaţiilor declaraţi admişi li va afişa pe site-ul DPPD la secţiunea DOCUMENTE UTILE profesorul coordonator repartizat.

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în intervalul 15.02.2015-31.08.2016. Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice se găsesc în Anexa 13 / OM 5561/2011

INFORMATII - Gradul I – Seria 2015-2017 (pentru înscrierea la colocviu)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achita la orice filiala Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 –COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 100 lei se achită la înscrierea lacolocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere )

CONDITII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învatatori/educatoare, profesori PIPP)

 • Depunerea fişei de înscriere şi a copiei de pe chitanţa de achitare a taxei de participare lacolocviu pentru candidaţii care au optat pentru centrul nostru de perfecţionare se va face în perioada 16.01.2015-24.01.2015 de luni până joi , orar 11-14 sau la adresa de e-mail victorita.vieru@dppd.uvt.ro
 • Fişa se găseşte pe site-ul nostru la dppd.uvt.ro, meniu Programe, submeniul Gradul I (la documenteutile- vezi mai jos) şi la secretariat.
 • Depunerea fişei (transmiterea ei pe e-mail) este condiţionată de achitarea taxei de înscriere în valoarede 100 de lei: taxa se achita prin Banca Transilvania în contul afişat mai sus.
Observatii: Accesul în sala de examen este condiţionat de prezentarea B.I./C.I. /actul care atestă numeleînscris pe fişa de înscriere şi originalul chitanţei de plată a taxei de înscriere.

Gradul I – Seria 2014-2016 (depunerea lucrarii)

ORAR DE DEPUNERE A LUCRARILOR

Până în 31.08.2015 LUNI-JOI între ORELE 11-14

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învatatori/educatoare,profesori PIPP)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achita la orice filiala Banca Transilvania în Cont RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 100 lei se achită la înscrierea lacolocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere şi 100 lei la depunerea lucrării şi se ataşează o copie de la chitanţă la lucrarea ce se predă la secretariat – un exemplar)

Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare

 • Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul coordonator pe toată durata elaborării lucrării,potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, coordonatorul are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.
 • Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ centre de perfecţionarepână la data de 31 august a anului următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
  1. a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
  2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  4. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.
 • Pentru depunerea lucrarii este necesar avizul scris al coordonatorului stiintific.

Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii , mai sus menţionate, la care se va adăuga următoarele acte: aprobare ISJ / derogare M.E.C.T.S. care să permită înscrierea în serie curentă, copie după gradul didactic II, adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (ce se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică).

Documente utile

Arhiva 2014-2016
COORDONATORI FINALI GRADUL I PROFESORI SERIA 2015-2017.xls
     COORDONATORI FINALI GRADUL I INVATATORI-EDUCATOARE SERIA 2015-2017.xls
PROGRAMARE COLOCVIU SERIA 2015-2017.doc
Coperta lucrare gradul I
Anexa 13 Gradul I
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru educatoare/învăţători/profesori PIPP
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru profesori
Etape de derulare inspectie speciala seria 2014-2016
 
Important